030-2343625
info@iot.nl

Modelbrief bezwaar koopkrachttegemoetkoming AOW

Mensen met een AOW-uitkering in Turkije hebben aan het begin van de maand een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank, waarin wordt aangekondigd dat de tegemoetkoming AOW wordt vervangen door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen. Deze laatste uitkering krijgt men alleen wanneer 90% of meer van het wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Voor de meeste mensen geldt dat niet en dus gaat hun inkomen met € 33,09 per maand achteruit. Het IOT adviseert u om daartegen bezwaar te maken. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaande modelbrief.

Wij wijzen u er op dat als het bezwaar wordt afgewezen u daartegen binnen zes weken in beroep moet gaan bij de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Zodra bekend is hoe de SVB reageert zullen wij u op deze website nader informeren.

--------------------------------------------------------------------

MODELBRIEF

………… (naam) ………….
………… (adres) ………….
………… (plaats) …………
TurkijeDe Sociale Verzekeringsbank
Vestiging Leiden
Postbus 9104
2300 PC LeidenBurgerservice nr. ……………….


Ik heb van u op …. ( datum) …. een schrijven ontvangen waarin u aankondigt dat ik de tegemoetkoming AOW van € 33.09 vanaf 1 juni 2011 niet meer zal ontvangen omdat deze is vervangen door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, waarop men alleen aanspraak kan maken als tenminste 90% van het wereldinkomen onder de belastingen in Nederland valt.

Bij deze wil ik daar bezwaar tegen maken.

Ter toelichting verwijs ik naar het arrest van het Europese Hof van Justitie van 26 mei 2011
(C-485/07), waarin wordt bepaald dat artikel 6, lid 1, eerste alinea van besluit nr. 3/80van de Associatieraad van 19 september 1980 rechtstreekse werking heeft.
In dat besluit wordt bepaald dat

“(…) uitkeringen bij invaliditeit, ouderdom of de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen alsmede de renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, verkregen op grond van een wettelijke regeling van een of meer lidstaten, op generlei wijze worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurdverklaard op grond van het feit dat de rechthebbende in Turkije woont of op het grondgebied van een andere lidstaat dan die, op het grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is.”
Op grond daarvan voer ik aan dat de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen onrechtmatig is en verzoek ik u de tegemoetkoming AOW te blijven uitkeren.


Hoogachtend,…… (handtekening) ……

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gerelateerde Artikelen