030-2343625
info@iot.nl

Het Inspraakorgaan Turken

Het Inspraakorgaan Turken is een samenwerkingsverband in de zin van de Wet Overleg Minderhedenbeleid: 'een door o­nze minister toegelaten stichting die in gevolge haar statuten tot doel heeft de belangen te behartigen van een minderheidsgroep of te o­nderscheiden minderheidsgroepen en die representatief is voor die groep of groepen.'

Het Inspraakorgaan heeft tot doel uitgaande van alle in de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezige opvattingen en stromingen de belangen van die gemeenschap te behartigen en zich in te zetten voor de verbetering van haar maat-schappelijke positie in Nederland, middels het overleg als bedoeld in de Wet overleg minderhedenbeleid, alsmede overleg met bestuurlijke organen en politieke en maatschappelijke organisaties in de Nederlandse samenleving. Daarbij zal worden gestreefd naar een optimale samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen.


Türkler İçin Danışma Kurulu
Türkler İçin Danışma Kurulu, Azınlıklar Politikası Müzakere Kanunu (WOM yasası) uyarınca, İçişleri Bakanlığınca kabul edilmiş ve statüsünde belirlendiği üzere, temsil ettiği grubun çıkarlarını korumak üzere kurulmuş bir müzakere kuruludur.
Türkler İçin Danışma Kurulu Hollanda'daki Türk toplumunda mevcut bütün görüşler ve akımlardan hareketle, Azınlıklar Danışma Kanunun'da amaçlanan ortak etkinliklerin yanında Hollanda'daki idari politik ve toplumsal örgütlerle görüşmelerde bulunarak, Türk toplumunun çıkarlarını savunmak ve toplumsal pozisyonunu düzeltmek ve bu yönde işbirliği yapmaktır.