030-2343625
info@iot.nl

Hoofdlijnen actueel beleidsplan IOT

Sinds 2015 ontvangt het IOT geen subsidies meer in het kader van de Wet Overleg Minderheden. Niettemin slaagt het IOT erin zijn werkzaamheden voor een belangrijk deel voort te zetten dankzij de inzet van vrijwilligers, projectsubsidies en opdrachten. Conform zijn statuten richt het IOT zich op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Turkse gemeenschap.

In de achter ons liggende decennia hebben Turkse migranten langzaam maar zeker hun achterstand ingehaald. De arbeidsdeelname, vooral die van Turkse vrouwen, is de afgelopen jaren flink gestegen. De Turkse bevolkingsgroep heeft een van de hoogste ondernemersquotes. Meer dan andere groepen nemen Turken deel aan het openbaar bestuur. Steeds meer Turkse jongeren volgen een hogere opleiding. Meer dan de helft van de Turkse gezinnen woont in een eigen huis.

 

Maar er is ook een groep voor wie de combinatie van hindernissen die zij in Nederland moeten overwinnen onoverkomelijk is. Zij krijgen bij economische tegenwind meteen te maken met werkloosheid, zijn afhankelijk van uitkeringen, leven dikwijls onder armoedegrens, wonen in een slecht huis in een ongunstige omgeving zonder goede scholen, spreken vaak onvoldoende Nederlands en leven op grote afstand van de Nederlandse samenleving. Het is vooral deze groep die een steuntje extra nodig heeft om volledig mee te kunnen doen met het maatschappelijk leven.
 

Discriminatiebestrijding

Het is vooral de groep die over weinig hulpbronnen beschikt, die door discriminatie (institutioneel racisme) wordt getroffen. Dat blijkt wel uit de toeslagenaffaire en uit het gegeven dat de Belastingdienst jarenlang met zwarte lijsten werkte. Daarop kwam je onder meer terecht als je een andere nationaliteit had, of giften naar een moskee overmaakte. Die lijsten werden met een groot aantal instanties gedeeld. Voor iedereen die het slachtoffer van discriminatie wordt, is dat erg vervelend, maar voor groepen met weinig hulpbronnen is het catastrofaal. Discriminatiebestrijding moet daarom in de visie van het IOT in de eerste plaats zorgen voor een versterking van de positie van slachtoffers.

Met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer Rabin S. Baldewsingh, zal het IOT daarom nauw samenwerking om te komen tot een structurele verbetering van de positie van slachtoffers van discriminatie.
 

Armoede en schulden

Armoede en schulden leiden tot sociale verlamming van gezinnen die ermee te maken krijgen. Door armoedestress verliezen mensen het vermogen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee zij kampen. In de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp werkt het IOT samen met een vijftal partners om de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening voor migranten te verbeteren. Bij het departement van SZW is een vervolgplan ingediend om de komende jaren betere schuldhulpverlening te realiseren.
 

Verandering van binnenuit

In Nederland (en de rest van de wereld) is een brede ontwikkeling gaande om belemmeringen weg te nemen voor de deelname van vrouwen en LHBTI aan het maatschappelijk leven. Uitingen daarvan zijn de MeToo acties, het aan de orde stelen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en een scherpere wetgeving tegen seksueel misbruik.

In vervolg op het project Verandering van binnenuit heeft de Alliantie Zelfbeschikking samen met Movisie een projectopzet ingediend bij het ministerie van OCW. Doel hiervan is het bevorderen van de sociale acceptatie van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid en het bevorderen van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBT-personen, in het bijzonder binnen gesloten gemeenschappen die op afstand staan van de Nederlandse samenleving.


Schadelijke praktijken

Tevens zal de Alliantie Zelfbeschikking in samenwerking met Pharos bijeenkomsten houden in over zogenoemde traditionele schadelijke prakijken. Voorbeelden van schadelijke praktijken zijn vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.
 

Begroting 2022

Inkomsten 112.906

Uitgaven

Personeelskosten 91.100

Huisvesting 7.000

Bureaukosten 3.106

Bestuurskosten 5.000

Algemene kosten 6.700

Totaal Uitgaven 112.9