030-2343625
info@iot.nl

Göçmen emeklilerin gelirlerinde bir kez daha ayrımcı kısıtlamaya gidiliyor!

IOT kısıtlamayı protesto etti!

Hollanda Birinci Meclisi (Senato) Sosyal İşler ve İstihdam Komisyonu üyelerine bir mektup gönderen Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu IOT, kamu oyunda ‘mantelzorgboete- aile yakınlarına bakım cezası’ olarak adlandırılan uygulamanın Hollandalılar için ertelenmesine rağmen göçmen yaşlıların gelirlerinde kısıtlamaya devam edilmesini protesto etti. 1 Ocak 2015 tarihinde başlaması gereken kısıtlama sonucu, Türk ve Fas’lıların anne ve babalarının bakımını üstlenmeleri daha da zorlaşacak.

Koalisyon ortaklarının bazı muhalafet partileri ile geçen ayın sonunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladıkları uygulama emeklileri önemli ölçüde rahatlatmıştı. Anlaşmaya göre, bakım cezası uygulaması ertelenecek ve hatta beklentilere göre daha sonra tamamen kaldırılacaktı. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı Devlet Sekreteri Klijnsma, Senatonun çoğunluğunun karşı çıkması üzerine bazı partilerle anlaşarak kısıtlama planında değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Buna göre, sözü edilen bakım cezası AOW alanlar için ertelenecek ama ek ödenek ile geçinmek zorunda olan büyük çoğunluğu göçmen emekliler için ise devam edecekti. Ve hatta yaptığımız hesaplamaya göre, yapılacak kısıtlama Hollandalı yaşlılardan daha yüksek bile olacak.

Daha önce İkinci Meclis’te kabul edilen İş ve Asgari Yardım Önlemleri ve Bazı Yasalarda Değişiklik Tasarısı, gelecek hafta parlamentonun Senato kanadında görüşülecek. Yasa Tasarısı özetle, başkalarıyla aynı haneyi paylaşan emeklilerin gelirlerinde, masrafların paylaşımı ilkesi uyarınca (kostendelersnorm) yaşayan yetişkin sayısına göre, kısıtlama yapılmasını içeriyor. Bu kısıtlama önce Genel Yaşlılık Yasası (AOW) ödeneği alanlar için de geçerliydi. Yürürlükteki uygulamaya göre, yalnız yaşayan bir emekli, bakıma muhtaç olduğu için çocuklarının yanında kalır ise, tam AOW maaşının yüzde 70’ine hak kazanıyor. Yasa Tasarısının kabul edilmesi durumunda ise bu oran yüzde 50’ye düşecekti.

Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri bu yasayı hazırladığı dönemde, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı Devlet Sekreteri Van Rijn, çocukların günümüzde artık daha fazla anne ve babalarının bakımını üstlenmeleri gerektiğini söylüyordu. Devlet Sekreterinin bu açıklaması kamu oyunda haklı olarak yoğun tepkilere neden olmuştu. Hükümet bir yandan gençlerin yaşlıların bakım sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söylüyor, diğer yanda ise bunu cezalandırır gibi yaşlıların gelirlerinde kısıtlamaya gidiyordu. Bu kısıtlama da ayda 339,83 Euro olacaktı, ama kısıtlamadan şimdilik vaz geçildi. Diğer taraftan benzer durumdaki göçmen emeklilerin gelirlerinde ise kısıtlama devam ediyor. Kısıtlanacak (Senatoya gönderilen mektuptaki örnekte olduğu gibi) miktar ise 377,79 Euro’ya kadar yükselebilecek. Bu göçmen emeklilerin büyük çoğunluğunun geç yaşlarda Hollanda’ya gelmeleri nedeniyle tam emeklilik maaşına hak kazanmamış olmalarından kaynaklanıyor. Bu nedenle göçmen emeklilerin çoğunluğu ek ödenek (AIO-Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) ile geçinmek zorunda. Senatoda varılan anlaşmaya göre bu kısıtlamalar emeklilik (AOW) maaşı alanlarda yapılmayacak ve ama ek ödenekle (AIO) geçinen göçmen emeklilerde kısıtlama devam edecek.

Hollanda’lı emeklilerin büyük çoğunluğu AOW’nin yanı sıra pensioen olarak adlandırılan, çalıştığı yılllar itibari ile yatırdığı primden doğan aylık alıyorlar. Göçmen emekliler ise çalıştıkları yıllar az olduğu için küçük bir pensioen aylığı ile geçinmek zorunda kalıyorlar.
IOT olarak bu kısıtlamayı haksız buluyoruz. Zaten ek gelirle geçinmek zorunda olan büyük çoğunluğu göçmen emeklilerin aylıklarında yapılacak bu kısıtlama ayrımcıdır ve ek ödenek alanların da uygulamanın dışında tutulması gerekiyor.

NEDERLANDSE VERTALING

Opnieuw discriminerende inkomensmaatregel migrantenouderen.
IOT protesteert in brief aan de Eerste Kamer

In een scherpe brief aan de Eerste Kamer protesteert het IOT er tegen dat de ‘mantelzorgboete’ voor Nederlanders niet wordt ingevoerd, terwijl deze voor migranten blijft bestaan. Het zal daardoor voor Turkse en Marokkaanse gezinnen moeilijker worden om de zorg op zich te nemen voor bejaarde ouders.

Vorige week klonk een zucht van opluchting onder ouderen in Nederland. De ‘mantelzorgboete’ wordt uitgesteld. Vermoedelijk komt van uitstel afstel, want voor de ‘mantelzorgboete’ heeft staatssecretaris Klijnsma geen meerderheid in de Eerste Kamer. Voor de meeste migrantenouderen gaat de ‘mantelzorgboete’ gewoon door. De korting op het inkomen is zelfs hoger dan bij Nederlandse ouderen het geval zou zijn.

In de senaat wordt gesproken over het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten. Krachtens dit wetsvoorstel wordt er een kostendelersnorm is het leven geroepen. Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat naarmate men met meer andere volwassenen in één huis woont, men minder uitkering ontvangt. Deze korting geldt ook voor de AOW. Een alleenstaande AOW’er die zorgbehoevend is en daarom bij zijn kinderen gaat inwonen krijgt nu 70 procent van de AOW. Dat zou worden verminderd naar 50 procent.

Terwijl door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit voorstel werd voorbereid, riep de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat kinderen langer voor hun bejaarde ouders moeten zorgen. Terecht waren velen daarover verontwaardigd. Als de regering wil dat men langer voor zijn ouders zorgt, moet ze dat niet tegelijkertijd financieel onaantrekkelijk maken. Zo kreeg de korting de naam ‘mantelzorgboete’. De korting zou € 339,83 bedragen, maar gaat nu dus voorlopig niet door. De korting op het inkomen van migrantenouderen komt er wel. Deze kan oplopen tot een bedrag van € 377,79. (Zie het rekenvoorbeeld in de brief.) Dat komt omdat de meeste migrantenouderen geen volledige AOW hebben opgebouwd en zijn aangewezen op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Nu er niet wordt gekort op de AOW, wordt er extra gekort op de AIO.

Het IOT noemt de korting extra onrechtvaardig, omdat Nederlandse ouderen in overgrote meerderheid naast de AOW een pensioen hebben opgebouwd, terwijl ouderen uit kringen van migranten veelal geen of slechts een heel klein pensioen hebben.

Gerelateerde Artikelen