030-2343625
info@iot.nl

Asgari yardım ödeneği ile geçinenlerin Hollandaca dil kursu belediye tarafından karşılanmalı!

Dil koşulu ayrımcı bir uygulamadır!

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren asgari geçim yardım ödeneği (bijstand) için başvuranlarda, Hollandaca bilme koşulu aranıyor. Halen geçim yardım ödeneği alanlar için ise bu zorunluluk, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Geçen yıl İş ve Geçim Yasasında (WWB) yapılan değişikliğe göre, yeterli Hollandaca bilmeyenlerin ödenekleri aşamalı olarak önce yüzde 20 düşürülecek, daha sonra ise tamamen durdurulabilecek. Yasa, asgari geçim yardım ödeneği alacakların uyum diploması veya Hollanda’dan başka bir okul diploması olmasını zorunlu kılıyor. Hollanda’da 8 yıl bir okulda eğitim alanlar ise bu zorunluluktan muaf tutuluyorlar.  Hollanda’da zorunlu temel eğitim nedeniyle, yasadan sadece yabancılar etkilenecek.

 

Dil düzeyi yeterli olmayan göçmenler,  parasını kendileri karşılamak üzere, Hollandaca dil kursuna giderek, ödeneklerinde kesinti yapılmasını önleyebilecekler. Dil koşulu, okuma yazması olmayan veya düşük eğitimli yerli Hollandalılar için de geçerli. Ancak, onların eğitim masrafları belediye tarafından karşılanıyor.

Bu nedenle Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, bu yasanın ayrımcı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl yasa değikliğinin İkinci Mecliste kabul edilmesinden hemen sonra, Avrupa Komisyonuna şikayet başvurusunda bulunduk. Başvuru süreci devam ediyor ve  uygulamadan olumsuz etkilenenlerin, zararlarını geri almaları mümkün olabilir.

 

Mağdurlar IOT’ye başvurabilirler!

Bu uygulamadan olumsuz etkilenen mağdurları IOT’ye başvurmaya davet ediyoruz. Uzmanlarla birlikte kişilerin durumlarını inceleyerek, hukuku girişimlere gerek olup olmadığını değerlendireceğiz.

 

Yabancıların Hollandaca öğrenmeleri elbette iyi olur. Ancak, asgari geçim yardım ödeneği ile geçinmek zorunda kalanlar arasında, yerli yabancı ayrımı yapılmasına karşı çıkıyoruz. Gerekli durumlarda Hollandaca dil kursu takip edilmesine ‘Evet’ diyoruz, bunu yaparken, kişilerin durumuna göre değerlendirme yapılması ve gerekli durumlarda kurs parasının Sosyal Hizmetler (Sociale Dienst) Dairesi tarafından karşılanmasını istiyoruz.

 

 

Taaleis discriminerend!

Sinds 1 januari van dit jaar wordt van nieuwe bijstandsaanvragers geëist dat zij de Nederlandse taal beheersen. Vanaf 1 juli geldt deze verplichting ook voor mensen die nu al in de bijstand zitten. Een nieuwe wet verplicht gemeenten om bijstandsuitkeringen stapsgewijs te verlagen (eerst 20%, op den duur 100%), tenzij men beschikt over een inburgeringsdiploma of een ander diploma. Wie acht jaar in Nederland op school heeft gezeten is eveneens vrijgesteld. Omdat Nederland al heel lang een leerplicht kent, betekent dit automatisch dat allochtonen niet onder de wet vallen.

 

Migranten die onvoldoende Nederlands spreken kunnen verlaging van de bijstand voorkomen door op eigen kosten een taalcursus te volgen.

Nederlandse analfabeten of laaggeletterden kunnen individueel ook verplicht worden om een taalcursus te volgen, maar die cursus wordt door de gemeente betaald.

Naar onze mening is de nieuwe wet discriminerend. Het IOT heeft een klacht tegen de nieuwe wet ingediend bij de Europese Commissie. Gedupeerden hebben een goede kans om bij de rechter gelijk te krijgen. Wij roepen bijstandsgerechtigden die gedwongen worden op eigen kosten een taalcursus te gaan volgen op om zich bij het IOT te melden. Gezamenlijk kunnen wij dan bezien of er juridische mogelijkheden zijn. 

Natuurlijk is het goed om als dat nodig is beter Nederlands te leren. Maar op dit punt zijn wij van mening dat allochtone bijstandsgerechtigden op dezelfde manier moeten worden behandeld als Nederlandse bijstandsgerechtigden. Verplicht Nederlands okay, maar dan na een individuele beoordeling én op kosten van de sociale dienst.

Gerelateerde Artikelen