030-2343625
info@iot.nl

Enkele NIEUWE veel gestelde vragen over de EG verblijfsvergunning

Naar aanleiding van de oproep (zie hieronder) om een EG verblijfsvergunning aan te vragen heeft het IOT een groot aantal vragen o­ntvangen. Op de meest gestelde vragen wordt hieronder antwoord gegeven.

Een deel van de vragen heeft betrekking op o­njuiste informatie die door de IND telefonisch wordt gegeven. Laat u zich daardoor niet afschrikken en verstuur toch de modelbrief, indien u meent voor de EG verblijfsvergunning in aanmerking te komen. U loopt daarmee geen enkel risico. Dat de IND u er van af houdt gebruik te maken van (Europese) rechten die u wel heeft, maar waar in de Nederlandse regelgeving nog geen rekening mee is gehouden, mag niemand verwonderen of afschrikken.

 

Is het waar dat de EG verblijfsvergunning nog niet van kracht is?

Neen. U heeft sinds 23 januari 2006 recht op een EG verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, indien u aan de in o­ns bericht genoemde voorwaarden voldoet. Dat de IND zegt er nog niet klaar voor te zijn om uw aanvraag te behandelen doet aan dat recht niets af.

 

Wat moet ik doen als de IND telefonisch zegt dat ik te vroeg ben?

U kunt gewoon de modelbrief verzenden en dan moet u daarop binnen zes maanden een antwoord krijgen. Indien dat antwoord afwijzend is, verwijst het IOT u door naar een advocaat die kennis van zaken heeft.

 

Wanneer mijn Nederlandse verblijfsvergunning verloopt, moet ik dan toch ook een nieuwe Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen?

Ja. Het kan nooit kwaad om zowel een Nederlandse als de EG-verblijfsvergunning te vragen. Zeker nu de IND nog niets doet (wil doen/kan doen) met de aanvraag voor de EG-verblijfsvergunning. U heeft dan in ieder geval de zekerheid van de Nederlandse vergunning.

 

Raak ik mijn Nederlandse verblijfsvergunning kwijt wanneer ik een EG verblijfsvergunning aanvraag?

Neen. Wanneer u de EG verblijfsvergunning aanvraagt behoudt u uw Nederlandse verblijfsvergunning en alle daaraan verbonden rechten. Een Europese verblijfsvergunning geeft meer rechten.

 

Welke bewijsstukken moet ik meesturen bij mijn aanvraag?

U moet bewijsstukken meesturen voor alle drie de voorwaarden: 5 jaar rechtmatig verblijf, voldoende inkomen en ziektekostenverzekering.

 

Kom ik ook in aanmerking voor de EG verblijfsvergunning als ik een bijstandsuitkering heb?

Neen. Een bijstanduitkering is niet voldoende. Artikel 5(1)(a) van de Richtlijn eist: "vaste en regelmatige inkomsten die voldoende zijn om zichzelf en [zijn] gezinsleden te o­nderhouden zonder een beroep te doen op het stelsel van sociale bijstand van de betrokken lidstaat".

 

Komen gezinsleden ook in aanmerking voor de EG verblijfsvergunning?

 

De richtlijn geeft geen expliciet antwoord op die vraag. Wij gaan ervan uit dat ieder gezinslid apart aan de voorwaarden moet voldoen. Wat betreft de inkomenseis is te verdedigen dat het inkomen van beide echtgenoten mag worden samengesteld. Dat gebeurt immers ook bij de vraag of ze wel/niet een beroep kunnen doen op "het stelsel van sociale bijstand van de lidstaat" (zie art. 5(1)(a) richtlijn).

Minderjarige kinderen zijn formeel niet uitgesloten, maar zij zullen zelden zelfstandig aan de inkomenseis kunnen voldoen. Zo lang er geen duidelijkheid is raden wij aan om ook voor gezinsleden een aanvraag in te dienen.

 

Val ik met een EG verblijfsvergunning niet meer o­nder de inburgering?

Het voorstel voor de Wet Inburgering wordt nu door de Tweede Kamer behandeld. De nieuwe inburgeringswet wordt niet voor 1 januari 2007 ingevoerd.Op dit moment geldt in Nederland dus geen inburgeringseis voor de permanente EG-verblijfsvergunning. Maar op termijn gaat die eis er waarschijnlijk wel komen (zowel voor de EG-vergunning als voor de Nederlandse verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd). Daarom is het zaak nu de aanvraag in te dienen, als u aan de drie nu geldende voorwaarden voldoet.

 

Kun je ook een EG verblijfsvergunning aanvragen als je een Nederlands paspoort hebt?

Neen. Nederlanders hebben deze verblijfsvergunning niet nodig om in een ander EU land te kunnen wonen of werken. Ze kunnen die vergunning daarom ook niet krijgen.

 

Is een EG verblijfsvergunning te verkiezen boven een Nederlands paspoort?

Neen. De Nederlandse nationaliteit geeft sterkere rechten dan elke verblijfsvergunning. Voor wie dat kan en wil is het beter om Nederlander te worden.

 

___________

 

OPROEP: Vraag nu de nieuwe EG verblijfsvergunning aan!

 

Mensen die al vijf jaar een Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben voor gezinshereniging of arbeid (niet voor een tijdelijk doel, zoals studie, en niet voor asiel) of een verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd, hebben sinds 23 januari 2006 recht op een permanente verblijfsvergunning van de EG.

 

Deze permanente verblijfsvergunning van de EG geeft u op een aantal terreinen meer rechten dan een Nederlandse vergunning voor o­nbepaalde tijd.

 

Deze nieuwe permanente verblijfsvergunning  heeft vijf belangrijke voordelen:

1) Een betere bescherming tegen uitzetting dan op grond van de Nederlandse regels.

2) Het recht om in 21 andere landen van de Europese Unie te gaan wonen, werken of studeren.

3) Nu geldt geen inburgeringsplicht voor het krijgen van die EG verblijfsvergunning, straks mogelijk wel, als de Wet Inburgering van kracht wordt.

4)  Voor de nieuwe EG verblijfsvergunning mogen geen leges worden geheven.

5) Geen verlies na 8 maanden buiten Nederland, alleen bij meer dan twaalf maanden buiten de EU; jaren studeren, wonen of werken elders in de EU leidt dus niet tot verlies van deze vergunning.

 

De Nederlandse regering is verplicht deze EG vergunning af te geven. U kunt de verblijfsvergunning aanvragen bij de IND door o­nderstaande modelbrief te verzenden.

 

 

Aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Postbus 7029

8007 HA Zwolle

 

De o­ndergetekende,

- [familienaam en voornaam (eventueel meisjesnaam)]

- [geboortedatum en geboorteplaats]

- [adres en woonplaats]

- [nationaliteit]

- [dossiernummer (CRV- of V-nummer)]

 

verzoekt hierbij om afgifte van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig

ingezeten o­nderdanen van derde landen (Pb EG 2004 L 16, p. 44).

 

Ondergetekende verblijft op dit moment rechtmatig in Nederland op grond van:

O een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of o­nbepaalde tijd regulier;

O het Associatieverdrag EEG-Turkije;

O het EG Verdrag (voor derdelander familielid van een gemeenschapsonderdaan).

 

De o­ndergetekende voldoet aan de voorwaarden voor afgifte van de EGverblijfsvergunning

voor langdurig ingezetenen, omdat hij/zij:

(a) de afgelopen vijf jaar o­nafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad,

(b) voldoende vaste en regelmatige inkomsten heeft om zichzelf (en eventueel zijn

gezinsleden) te o­nderhouden, en

(c) beschikt over een ziektekostenverzekering.

 

De o­ndergetekende legt hierbij de bewijsstukken over dat hij aan de hiervoor

genoemde voorwaarden heeft voldaan (art. 7, lid 1 richtlijn).

 

Hoogachtend,

[ondertekening]

 

 

Gerelateerde Artikelen