030-2343625
info@iot.nl

Toeslagenwet: Turkse gedupeerden opnieuw in het gelijk gesteld

In een zijn op 19 maart j.l. gepubliceerde uitspraak oordeelt de Rechtbank Amsterdam dat het UWV ten o­nrechte de uitkeringen Toeslagenwet van Turkse WAO’ers per 1 juli 2003 heeft beëindigd. Tegen deze beslissing van het UWV is door ruim honderd Turkse gedupeerden beroep aangespannen. De rechtbank stelt de gedupeerden in het gelijk op grond van vier internationale verdragen:

                  

- Verdrag nr. 118 betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen o­nderdanen en vreemdelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

 

- Het Associatieverdrag EEG-Turkije. (Besluit 3/80 Associatieraad, artikel 6 eerste lid.)

 

- Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

      

- Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

 

Dat de rechter het Associatieverdrag van toepassing verklaart, is van groot belang. Dit betekent dat uitkeringsgerechtigden in Turkije niet anders mogen worden behandeld dan uitkeringsgerechtigden in een van de EU-landen. Het UWV heeft zes weken de tijd om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan.

 

De uitkering Toeslagenwet werd niet meer uitbetaald aan uitkeringsgerechtigden in het buitenland krachtens de Wet Beperking Export Uitkeringen, die op 1 januari 2000 van kracht werd. Eerder dwong de rechter tot uitbetaling van de toeslag aan uitkeringsgerechtigden krachtens het hierboven genoemde ILO-verdrag 118. Daarop liet de Nederlandse regering de Toeslagenwet plaatsen op de lijst van zogenoemde niet-contributieve uitkeringen en kondigde de regering aan het verdrag volgende jaar te zullen opzeggen. Om die reden werd de uitkering aan gedupeerden in Turkije per 1 juli 2003 weer stopgezet. Ten o­nrechte, naar de rechter nu oordeelt.

Maar ook als het verdrag wel is opgezegd, moet de uitkering Toeslagenwet worden voortgezet op grond van de andere genoemde verdragen.

Eerdere berichtgeving over de Toeslagenwet vindt u op de homepage van deze site.

Gerelateerde Artikelen