030-2343625
info@iot.nl

Schaf de afstandeis af...

Wie Nederlander wil worden moet niet meer worden gevraagd om afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Dat is de aanbeveling van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken aan de regering in het onlangs uitgebrachte advies Nederlanderschap in een onbegrensde wereld. Het advies munt uit door een even heldere als krachtige argumentatie: 
- Dubbele nationaliteit wordt in de gehele wereld in toenemende mate geaccepteerd. 
- Het beschikken over meerdere nationaliteiten heeft geen aantoonbare nadelige maatschappelijke effecten. 
- Acceptatie van meervoudige nationaliteit kan een positieve uitwerking hebben op de Nederlandse samenleving. 
- Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend waaruit blijkt dat het beschikken over meerdere nationaliteiten leidt tot loyaliteitsconflicten die een belemmering vormen voor identificatie met Nederland. 
- De afstandseis leidt niet tot emotionele binding met Nederland, maar heeft het omgekeerde effect omdat hij betrokkene voor een onwenselijk dilemma plaatst. 
- Afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit leidt niet tot betere integratie, eerder is het omgekeerde het geval. 
- Aanvaarding van meervoudige nationaliteit kan de verbondenheid met Nederland versterken. 
- De Nederlandse staatsgeschiedenis geeft geen enkel voorbeeld van problemen door het hebben van meerdere nationaliteiten. 
- Voorstanders van handhaving, respectievelijk aanscherping van de afstandseis gaan uit van een normatieve, niet empirisch getoetste conceptie van de Nederlandse samenleving. 
Vorig jaar heeft ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geadviseerd om afstandseis te laten vallen. 

Gerelateerde Artikelen